is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v

j»7. Do militie - kommissaris zal vervolgens duidelijk

en opcwl»jk te kennen geven:

„ Dat niemand van den dienst der Nationale Militie M liet zij voor een jaar of definitivelijk , zal worden vrij„ gesteld, dan de zoodanigen, die in de termen zijn van ,, de gevallen bij deze wet gespec'ficeerd.

,, D*t de genen, die niet verlangen den dienst in ,, persoon waar te nemen, eenen plaatsvervanger kunnen „ stellen of hun nummer met een ander kunnen verwis„ selen, volgens de bepalingen vervat in de artikelen jj g5 tot 109,

5, Dat eindelijk <Je bewijzen , die voor liet verkrijgen j, van vrijstelling benoodigd zijn, door hun ten spoedig„ sta moeten wordent ingewonnen, en binnen de vijf ,, eerstkomende dagen, in behoorlijde orue moeten wor-

„ den ingeleverd aan het bestuur hunner woonplaats."

Zijnde de gemeentebesturen verpiigt om alle deze papieren en bewijsstukken, op den rug beschreven met den naam van den persoon dien het aangaat en het nummer doör hem getrokken , met een inventaris , overeenkomst g het model sub lilt. L binnen tien dagen na den afloop der loting in te zenden aan den militie-kommissaris.

78. Be alphabetische lijst zal daarna definitief worden gesloten en door den militie-kommissaris worden geteeld Qnd , r:a aan den voet derzelve, in letters voluit gesctmven gesteld te hebben het getal der ingeschrevene personen, zonder dat er daarna eenige verwildering meer in dezelve za> Worden gsmaakt.

79-