is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heelmeester, welke volgens art. 120, den militieraad zullen assisteren.

c. De zoodanige welke door een paspoort doen blijken dat zij, wegens gebreken, uit den dienst van d« land- of zeemagt der JNtdcriaiiden behooilijk zijn ontslagen geworden.

cl. De geestelijken van alle gezindheden.

e. Alle eenige wettige zonen , gelijk ook hij vooroverlijden van de beide ouders,alle eenige wettige kleinzonen, en voorts bij overlijden der ouders en grootouders, mede alle eenige achtergeblevene zonen of kleinzonen. Zij zullen hiervan moeten doen blijken door een behoorlijk declaratoir van het bestuur hunner woonplaats , volgens het model iitt. N.

/

93. Wanneer aan twee broeders , op verschillende plaatsen geloot hebbende, elk een nummer is te beurt gevallen dat hun beiden tot den dienst zoude verpligten, zal aan den oudsten de vrijstelling worden toegekend, wranncer de jongste om li^chaams-gebrek oi andere redenen niet zal zijn vrijgesteld.

Van tweelingen , of in hetzelfde jaar geboren broe ders, wordt die geen die het hoogste nummer getrokken heeft, definitief vrijgesteld, ten zij die welke het laagste nummer getrokken heeft, 0111 ligchaamsgebreker , reeds mogt verschoond zijn ; blijvende het nogtans ook aan den genen die het hoogste nummer getrokken heeft, vrij en

C 5 ®n-

I