is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der provincie waartoe degene wiens plaatsvervanger ge» deserteer ! is, behoort,

102. De Gouverneur zal daarop dadelijk hiervan kennis geven aan het plaatselijk bestuurder laatste woonplaats van den geremplaceerden, ten einde dezen te onderrigten, dat hij, binnen twee maanden na die kennisgeving, zal zorg moeten dragen, om, of zeive in

dienst te treden, of een anderen plaatsvervanger te stellen.

I

103. Ten gevolge dezer oprfbeping zal hij moeten zorgen dat, uiterlijk na verloop van twee maanden , een ander behoorlek door den militieraad, of wanneer dezelve niet vergaderd is, door den Gouverneur der provincie met twee leden der Gedeputeerde Staten, goedgekeurden plaatsvervanger, ten zijnen koste aan het bataillon of korps, van hetwelk de eerste gedeserteerd is, geleverd worde, ten zij hij mogt verkiezen om zelfs den dienst ie presteren, in welk geval hij , na kennisgeving van zijne intentie aan den militiekommissaris waaronder hij ressorteert, zich insgelijks, ten zijnen koste, naar zoodanig bsftaillon of korps a&l moeten begeven

Zoodra hij zelve of zijn nieuwe plaatsvervanger , in liet bataillon of korps zal zijn irgelijfd, zal de som, welke ^ van zijnen vorigen plaatsvervanger, ingevolge art. 98, nog in de kas van het korps, na aftrek van de waaide der door den gedeserteerden medegenomen goederen, over.g is; 0f aan hem terug gegeven, of