is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die bij nummer - Terwisseling voor een lager nummer optreedt. wordt geacht voor zich zeiven van all« redenen van vjijsteJling bij deze wet opgegeven, en die liem and-rzins van den dienst zouden hebben kunnen verschoonen , te hebben afgezien.

Na ver'oop van één jaar zal bij-evenwel aanspraak op dezelfde tusschen beiden opkomende redenen van vrijste ling Lebben , a!s welke anderen, die op hun eigen nummer geinarscheerd zijn , competeren.

Van de militieraden.

111. Het getal en ressort der militieraden z^l gelijk staan a n dat der militie-kommissarissen; de zittingen worden geh uien in de gemeenten door de Gouverneurs, overeenkomstig het belang en gerijf der ingezetenen, te bepalen.

112. De beoor 'eeling der redenen van. vrijstelling, hes. onr'erzotk der plaatsvervangers en de admissie der nummer - verwisselingen is aan den militieraad opgedragen,

n3 De militieraad zal bestaan uit één lid der Staten , doch niet tot de gedeputeerde behoorende, als president; nit één lid van eender plaatselijke besturen, onder het ressort van den mi itierand begrepen, en uit eenen boo(d-officier 41 de leden van den militie aad zullen jaarlijks door Ons worden benoemd; zij zullen worden gedefroijeerd, voor zoo veel de twee ee stge-

notm-