is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van plaatsvervangers, voor de zoodanigen die te voren waren afgekeurd, gelijk mede twee dagen binnen de eerstkomende acht dagen na de sluiting der vierde of laatste zitting, tot het aannemen van plaatsvervangers Voor de zoodanigen die in dezelve voor den dienst zullen zijn bestemd.

Na den linalen afloop der werkzaamheden worden de registers en verdere stukken, overeenkomstig het bepaalde bij art. i4S, aan de Gouverneurs ingezonden.

127. Al wie, zonder wettige verhindering, op den dag wanneer bij daartoe is opgeroepen, voor den militieraad niet verschijnt, zal deswege verbeuren eene boete? van zes guldens, en zal tot het aanvoeren zijner redenen van verschoouingniet worden geadmitteerd, dan op Vertoon van eene kwitantie van de betaalde boete.

De redenen ongegrond bevonden zijnde, of zich tot dat einde aangemeld hebbende, en 'erin het geheel geene kunnende allegueren, zal bij nader vervallen ia eene boete van zes tot twintig guldens.

128. De zoodanigen wier plaatsvervangers afgekeurd zijnde , geenen anderen, ten genoege van den raad , in de voorgeschreven dagen, zullen hebben gesteld, zijn vyi-pligt den dienst in persoon waartenemen.

129- Aan hun die eens in persoon in dienst zijn getreden, zal het, zonder daartoe alvorens van Ons, of Onzent wege spetiale permissie te hebben verkregen, uiet meer geoorl®ofd zijn eenen plaatsvervanger te

stel-