is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stellen, noch het getrokken nummer te verwisselen.

loo. De militie-kommissarissen van de presidenten dei militieradenberigt bekomen heboende van den dag op welken dezelve hunne eerste zitting openen zullen, geven d ar,au kennis aan de gemeentebesturen, met opgave, aan tik in bet bijzonder, van den dag en (iet uur op het welk zich hunne ingezetenen moeten sisterren. De besturen d .en daarvan, bij biljet, alle in de Jotmg eval.euu ingezetenen kennis dragen, welk biljet tfevens zal vermelden de bepaling bij art. 1 zy vastgesteld, en het welk, ten minste drie dai-en vóór den dag van comparitie , door hen moet zijn ontvangen.

1"i- Dezelfde kennisgeving heeft plaats bij het openen der tweede en derde zitting, alsmede, voor zoo veel eene gemeente daarbij betrokken is, van de vierde en laatste bijeenkomst van den militieraad. De gemeentebesturen geven daarvan, in voege voorseLreve- , insgelijks diie dagen te voren, kennis aan de geïnteresseerden.

103, De mi'itiera-d doet, omtrent e'ken in de loting ge\ a lenen persoon eene bepaalde uitspraak, het zij :

a. Van finale vrijstelling;

h. — vrijstelling voor één jaar 5

e. Van