is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

löi. De militieraden zijn bevoegd, om eene zaak, Waarvan de uitspraak tot »an eenen dag van de loopen-

de zitting was uitgesteld, weder te ad journeren tot aan de derde zitting', docli niet verder, mits daarvan melding makende op het register.

155. De militieraad zal dadelijk, na de goedkeuring van de plaatsvervangers en de verwisseling van nummers, daarvan aanteekening doen op een voor elk kanton afzonderlijk te houden register in duplo, overeenkomende met het model litt. AA, in hetwelk de plaatsvervangers en substituanten van elke gemeente, Yan eikanderen afgezond«rd, zullen worden gebragt.

156. De termijnen bij deze werkzaamheden de* militieraad bepaald, zijn alleen in zoo verre verbindend, dat alles uiterlijk binnen dezelve moet afloopen; doch blijft het niettemin aan ieder militieraad vrij , de Yastgefielde termijnen, door eene bespoediging van deszelfs werkzaamheden te vervroegen ; reserverende Wij Ons daar en tegen om bij de eerste ligtïng, uit krachte dezer wet, dezelve, uit hoofde der meerdere werkzaamheden die er, als een gevolg van inschrijving en loting over 5 klassen en andere verrigtingen van eersten aanleg , moeien plaats hebben, zoo vsel noodig, te verlengen.

Van het beroep over uitspraken van de militieraden aan de Gedeputeerde Staten der provincie.

ï5p\ In alle gevallen, waarin men zich, door de

bc-