is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l48. Binnen de zestien dagen na het sluiten der vierde zitting» zu-len de registers en overige certificaten aan de Gouverneurs door de presidenten der nr'it'eraden worden toegezonden, en onder dezelven b) jven gedeponeerd, tot aan de ligting van het volgende jaar.

1^9 De Gouverneurs, de dagen op welke de manschappen zullen worden verzameld en ingelijfd, bepaal^ hebbende, geven daarvan kennis aaa de plaatselijke beturen, met toezending van eene schriftelijke order voor eiken gedesigneerden, volgens hét model litt. BB.; zullende deze order, drie dagen vóór den dag dat z'ch de manschappen in de hoofdplaats der provincie moeten bevinden, aan hun of hunne ouders of voogden door het bestuur worden afgegeven.

150. De Gouverneurs zenden almede aan de plaatselijke besturen, te gelijk met de voorschreven orders, door hen geteekende nominative staten van alle de binnen elke gemeente, door den militieraad, hetzij definitief of provisioneel vrijgestelde of afgekeurde personen; Welke nominative staten , ingerigt volgens het model litt. CC., door aanplakkingen aflezing op de twee eerstkomende en elkander volgende zondagen , het zij van het raadhuis, of anderzins, naar plaatselijk gebruik, ter kennisse der ingezetenen zullen worden gebragt.

j5i. Wanneer het daarna mo»t komen te blijken, dat iemand , hetzij door valsche attesten of verklaringen, hetzij door het ten onregte opgeven van gebreken of

£ 2 ia-