is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t],"e met de overneming der manschappen is belast, met en benevens het extract voor ieder man in het bijzonder, ter hand gesteld.

De duplikaten worden door de provinciale kommandanten, ten bewijze dat d manschappen zijn overgenomen, geteekeud, en blijven onder de Gouverneurs berusten, terwijl einde'ijk de triplikaten door de Gouvci neurs worden oiidertetkend en aan het lid van het gemeentebestuur terug gegeven, ten bewijze dat het k'jnringent geheel of wel gedeeltelijk is afgeleverd.

156. Van het oogenblik dat de manschappen naar de hoofdplaats van de proviücie zullen vertrekken , zullen zij op kosten van den Staat, even als marscherende troepen, worden behandeld.

157. Da Gouverneurs brenfen den inhoud van al de , bij art, i5> bedoelde lijsten *an overgenomene manscha: pen over in een generaal register, gelijk aan het model litt. FF1. , hetwelk door de provinciale kommandanten , t gen terugbekomin.3 der reeds door hun ge»

ti ekéiode staten , na den afloop der ligting wordt geteukend.

! 53 De designatie der manschappen voor de respeetje korpsen zal geschieden door de provinciale kommandanten, ingevolge daartoe Onzent wege aan dez ' ' t« geven instructien , die vervolgens daarvan iïaauwkt-n. : aanteekcuing doeni op den door den Gouverneur aan hetu ter hand gesleiden staat , volgens

het

)