is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor alle hangende zaken oude zocht en bij de regtbanke i dadi^ijk wor len beslist.

Ue processen - verbaal der militieraden en ge meentebesturen, te dien opzijite opgemaakt, zujLn even al« die van openbare officieren van regterlijke polic e , niet anders dan door eene inschrijving van va'schiitid kunnen worden tegengespi-oken.

•iq4. Alle overige misdaden, misdrijven en overtredingen ten opzigte van dit onderwerp en daarmede in betrekking staande en waaromtrent bij deze wet niet speciaal is voorzien, zullen worden gestraft met de straffen en boeten, bij het wetboek op bet strafregt en andere wettelijke bepalingen voorgeschreven.

Algemeene bepalingen.

ig5. Ten einde men met naauwkeurigheid ten allen tijde zal kunnen weten tot welk kanton ea gemeente, ieder bij de nationale militie dienend man beh oort zullen de chefs der korpsen nationale militie zorg dragen, dat er in de stamboeken altijd biï den naam van den soldaat worde gesteld deszelfs geboorteplaats, laatste woonplaats, den naam der plaats, provincie en militiekanton tot hetwelk bij behoort, en het nummer hetwelk bij heeft getrokken , gelijk ook den naam van hem voor wien hij plaatsvervanger is , of met wien hij van nummer heeft verwisseld.

196 A'le attesten, certificaten, enz. tot het bekomen van vrijstelling van den dienst der militie bij deze wet v ge-