is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevorderd, zijn vrij van het regt op het zegel en de

ïegsiratie, met uitzondering nogtans der door den pjaatsVervanger over te leggen getuigschriften, weike daaraan Zonder uitzondering onderworpen blijven. Voor de coutracten van plaatsvervangers zal geen proportioneel regt, maar alleen een vast regt van registratie van vijf guldens Worden betaald.

197. Aan de beambten van den burgerlijken stand wnr.it stellig verboden om eenigmanspersoon ten hüwejjjk aan te teekenen of i„ den echt op te nemen, zonder dat hem Lij behoorlijk bewijs gebltk n is dat zoodanig manspersoon aan de verpiigtingen, die ten aanzien der n )t<ona'e militie op denzei ven mogten berust he lben tot dat oo;;e bl k voldaan heeft; ten ware uit de overgelegde ertjraeten uit de registers van den burgerlijken stand tnogt blijken, dat de manspersonen, welke zich ten huwelijk willen hegeven, uit aanmerking van derzclvev reeds meer gevorderde jaren, met of sedert het emaneren dezer wet niet dietostpligtig zij,, geweest. De overtreding van het voor* verbod zal gestraft worden met eene boete van duizend guldens, of, bij volstrekt onvermogen, met eene gevangenis van één tot twee jaren.

198. Niemand zal tot eenig ambt of bediening aan annen worden voorgedragen, ten zij, door over-

Cpgmg jan een certiü(aat( bewezen te hebben, dat ij tot us verre aan zijne VtrpJigtingeri omtrent de JUUonale militie vo,daan heeft. temijl ^ aan aÜ9

^ ^ hoog«