is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model litt. V„

97 tier wet.

Ligtihg van tien jare#

C in letters uitgeschreven.')

NATIONALE MILITIE.

^rovkcie ... e Militie-Kanton Gemeente iii.ii*»

A T T E S T.

Wij ondergoteekendcn , tot liet teeltenen en afgeven ^ei' attesten en certificaten voor dc militie benoodigd t 1,11 kiachte van art. ie5 der wet, alleen binnen de gebeente van geautoriseerd, verklaren op het

fietuigenis van N. N oud .... jaren, van

^ei'oep wonende binnen deze gemeente naam

l'an de staat of graa/it, wanneer het eene siad belreft) en N N oud . . . jaren , van beroep ....

honende binnen deze gemeente bij ons bekende

Clï ter s,oeder naam en faam staande personen, en op °ftie personele verantwoordelijkheid , dat JV. N . ... c Schoren te ... . provincie .... oud .... jaren, I ^'aii beroep .... zoon van N, N. en ft. N., wonende ^ , provincie .... (of overleden te .... ) die | ?ieh als plaatsvervanger voor N. N , getrokken hebbende

111 . heeft aargeboden, binnen deze gemeenta

''eeft gewoond den lijd van . . . (bij aldien het ver— ^Üj" geene volle vijftien maanden beloopt, ) en bia» lleu de gemeente van . . . van den ... tot den . . .

a'zoo onafgebroken meer dan vijftien maanden in dezs ï^ovincie heefl gewoond; dat hij ssich gedurende dien «ia, ais een eerlijk man en vreedzaam burger heeft gelagen , en het ons ook niet bekend is dat hij zich vi'Oeger aan eenige misdaad heeft schuldig gemaakt.

Te den 18

Naatnteel'cnhig van de getuigen Onderteekenittg van dekrfi*

" gecertificeerde verklaring dat van ket bestuur der gemeente, j niet kunt;e:i schrijven. ,

l 'JL Wan-