is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho del litt. X. Art. 109 der w:t.

Ligting van uen jare

(Ia laters uitgeschreven.

NATIONALE MILITIE.

Provincie e* Militie- kanton. Ge meentö .

attest.

Wij ondergeteekenden tot het teekenen en afgeven der attesten en certificaten voor de militie benoodigd, uit krachte van art. i85 der wet, alleen binnen de g«-

mecnte van geautoriseerd, verklaren: dat N. N ...

van beroep wohende binnen-deze gemeente (wanneer het eene slad is , den naam van cle straat of gracht opgeven) vader (of moeder of voogd) van, N. N in de ligting van dezen jare getrokken hebbende het nummer het welk hem tot den activen

dienst zoude verpligten, wanneer hij niet, uit krachte van art . . .fder wet, door den militieraad, zijne zitting houdende te.. . . • definitiveiijk ware vrijgesteld, aan ons heeft te kennen geg-ven, volkomen toetestaaU , dat gemellen haren (zijnen) kleinzoon (zoon) (of pupil) deszelfs nummer verwisselt tegen een andér ca lager nummer.

Gedaan te den lS

Naam ter ken ing vn.n den va- Naamteelening v&n

d-r, ds moeder of den voogd, d« leden van het ge-

of gecertificeerde verklaring dat meentebest uui.

zij niet hunnen schrijven. N. A. A'. N. N. A.

MoDSt