is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('Op'"het exemplaar dat door den Gouverneur bij de overgifte der manschappen aan den provin&ialen komman2last wordt ter hand gesteld.)

„ De in dezen staat gebragte manschappen ten „getalle van (in letters) op heden den

„ aan den kommandant dezer

„ provincie overgegeven."

Dc Gouverneur.

N. N.

(Op het exemplaar dat onder den Gouverneur blijft beru sterf).

„De ondergeteekende, provinciaal komman „dant, verklaart de in dezen staat ge„ bragte manschappen ten getalle van (in

„ letters). op heden den .. van den

„ Heere Gouverneur te hebben overgeno„men."

De Provinciale Kommandant.

N. N

V