is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat echtereen gedeeltelijk verbod, te dien opzigtc, heilzame uitwerkselen hebben kan voor de inwoners van ecnige provinciën, en bijzonder van die , welke door hare ligging, en door de verbods-wetten van naburige Staten geen onraiddellijken toevoer van buitenlandsch graan te wachten hebben;

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord, en mst gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, g«hjk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. i. Het is verboden tarwe, rogge, garst, haver of eenigerliandc meel aan de landzijde van het Rijk uittevoeren naar zoodanige landen , vanwaar dezelve niet mo^en uitgevoerd worden naar de Nederlanden.

2. Ons blijft voorbehouden het vorenstaande verbod ook tot andere soorten van levensmiddelen uittestrekken, en het geheel of gedeeltelijk intetrekken; alles naar gelang van het gene de omstandigheden zuilen vereis chen.

5, De granen en andere levensmiddelen in het vorenstaande verbod, of in dat van den aosten Rovember 1816 begrepen, en welker uitvoer des niettegenstaande, directelijk of indirectelijk mogt ondernomen worden, zullen worden verbeurd verklaard, en de fraudateurs daarenboven verwezen in cene boete vnB duizend guldens.

LaS'