is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenaar, van de waarde yan 2000 exemplaren van het nagedrukte boek of kunstwerk , te berekenen 11 air don boekverkoopers-prijs van den wettigen druk, en zulks behalve de betaling eener boete, niet te boven gaande de som van duizend guldens , en niet minder da» honderd , ten behoeve van de algemeene armen van de woonplaats des nadrukkers ; en zal de nadrukkep bovendien , ingeval Vau herhaald misdrijf, en «aar geiafig der omstandigheden, onbekwaam kunnen worden verklaard, om in het vervolg het beroep van boek- of kunstdrukker of verkooper te kunnen uitoefenen; alles onverminderd de bepalingen en straffen, welke tegen veivalsehing. bij de algemeenc wetten zijn of m igten worden gesitueerd.

Op dezelfde wijze als hier boven is bepaald, zal worden gestraft het invoeren, verspreiden of verko open \aa buiten het Koningrijk nagedrukte oorspronkelijke letteren kunstvvei'ken , of vertalingen, waarvan men hier te lande het kopijregt bezit.

5. Onder de bepalingen der voorgaande artikelen is niet begrepen, het geheel ctf gedeeltelijk in druk uitgeven van de grieksehe, romeii sche aïictores classici , immers voor zoo veel den tekst derzelv.e 'aangaat;. voorts bijbels, testamenten, katechismussen, psalm-, kerken schoolboeken; mitsgaders alle gewone tijdwijzers en almanakken, zonder dat nogtans door deze uitzondering eenige verandering wordt gemaakt in privilegien of octrooijen , welke omtrent de in dit artikel gemolde voor-

A 2 wei-