is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ker met eigenhandige naam, plaats en dagteekening, dat het' werk bij hem gedrukt is, zuilen

overgegeven worden tegen recu aan het gemeentebestuur zijner woonplaats, hetwelk dadelijk een en ander aan het Departement van Binnenlandsche Zaken zal verzenden. j

y. Aan de bepalingen van deze wet zijn ook onderhevig alle na derzelver afkondiging in het licht komende niéuwe uitgaven, of herdrukken van letter- en kunstwerken die reeds vóór dezelve warsn uitgegeven,

8. Alle actiën die uit deze wetmogten voortvlo^ijen, bshooren tot de kennis van den gewonen regter.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsoreerd, «n dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kolJegien en ambtenaren, aan denaauwkeurïge executie de hand zuilen houden.

Gegeven te Brussel, den 25sten Januari des jaars 1817, ea van Onze Regering het Tierde.

(Qeteehend) WILLE M.

*• Van wege den Koning,

(Geteelend) A. R. F A L c K.