is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Wanneer «Ie bezitter binwas den tijd van twee jaren na da'"dagteekenirig' Vim het aan hem verleende octrooi, geen gebuik van hetzelve mogt gemaakt hebben, t n zij om gewigtige redenen, ter beoordeeling van het Gouvernement.

d Warneer de bezitter vin een octrooi, na de ver*

krijging van hetzelve, voor hetzelfde voorwerp, in een ander land een uitsluitend r>gt mogt hebben verkregen.

e. Wanneer blijken mogt dat bet voorwerp, waarop een octrooi verleend is, in deszelfs aard of aanwending, strijdig ware, mét de veiligheid en zekerheid van het Rijk of van deszeifs ingezetenen.

9. Van de regten bij het verkrijgen vin een octrooi te voldoen, zal eene afzonderiijke rekening worden gehouden , en het provenu zal worden aangewend tot aanmoediging van kunst en volksvlijt, door het toekennen van premien, belooningen, enz.

10. De nog in werking zijnde wetten en verordeningen omtrent octrooi jen, en soortgelijke uitsluitende regten op uitvindingen en Verbeteringen, worden bij deze afgeschaft en buiten werking gesteld ; zul'en de evenwel de tot heden uitgegeven en verleende octrooijen of brevetten van uitvinding ten behoeve der regthebbende, van kracht blijven, in derzelver oorspronkelijke uitgebreidheid.

A 5 Las-