is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ambtenaren, kommissiën of gedelegeerden, welke iï» den jare i8i4 zijn belast geweest, zoo met hst overnemen als met den verkoop der tabakken, als toen inde manufakturen, magazijnen en partikuiieie entrepots binnen Ons Rijk voorhanden.

Zij zal omtrent deze verantwoording uitfpraik doen, cn het resultaat daarvan bij een gedetailleerd rapport ter Onzer kennis brengen.

4. De Gouverneurs der respective provinciën en vaii het Groot-Hertogdom Luxemburg , zullen elk voor zijne provincie, terstond na ontvangst van dit besluit; moeten opmaken naauwkeurige state» van de ambtenaren T kommissiën en gedelegeerden in art. 1 en 5 bedoeld : — Zij zullen deze nominative staten, met alle renseignementen, welke uit hoofde van verandering van standplaats Van sommige dier ambtenaren vereischt zullen" worden, inzenden aan Onzen Minister van Financiën, die dezelve ten spoedigste aan de kommissie in 's Gravenhage zal doen toekomen , tevens met de staten hem door Onzen Kommissaris-Generaal tot de likwidatie te Parijs gesuppediteerd, en getrokken uit de generale staten der fransche amortisatiekas.

5. De rekeningen en verantwoordingen zullen door de voorsz. komptabele ambtenaren , gedelegeerde» of kommissiën zeiven, ten spoedigste en uiterlijk op den laatsten A.pril aanstaande, aan de kommissie te s Gravenhage worden toegezouden , en moeten vergezeld zijn yan alle originele bewijsstukken of dokumen-

A 2 ten,"