is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze uitspraak provoceren, met overlegging van alle de stukken in de zaak gewisseld en tot dezelve betrekkelijk.

4-

V

10. De sommen welke de rendanten der rekeningen, bij uitspraak der kommissie in 's Gravenhcige, of wel hij uiterlijk gewijsde als in het' voorgaand artikel is voorgeschreven, mogten erkend werden den lande verschuldigd te zijn , zullen worden ingehouden op ,het Bedragen der waarde in kapitaal en interessen van de horgtogten door hen in de fransche amortisatie-*kas gestort , en door Onzen Kommissaris-Generaal tol de likwidatie met de Fransche Kroon, ten hunnen behoeve ontvangen; zullende wanneer de waarde van deze horgtogten niet voldoende mogte wezen, of de komptabe!e zoodanige borgtogt niet mogte gesteld hebben, het «daaraan ontbrekende, of wel het geheel bedragen van het erkend del)et worden ingevorderd, bij wege van contrainte, overeenkomstig de vigerelide wetten.

n. Ten einde 's Rijks schatkist in dit opzigt voor alle mogelijke nadeel te behoeden, zal aan geenen der ambtenaren in dit besluit bedoeld, eenige uitbetaling geschieden van het montant der waarde in kapitaal en interessen van de horgtogten, die door hem in de amortisatie-kas van het fransche Rijk mogten zijn gesteld geworden , ofte aan dezelven worden afgegeven de borderellen van de door Onzen Kommissaris-Generaal te Parijs, bekomen likwidatie dier horgtogten, dan na

dat