is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dell Raad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten :

Art. ï. De merken, waarvan achtervolgens art. 5 Van Ons besluit van don i4den September 1814 moeten worden voorzien , de van buiten 'slaijds in de zuidelijke provinciën des Rijks ingevoerde gouden én zilveren werken, zullen op gcene dier voorwerpen mogen gesteld worden , ten zij dezelven zijn vervaardigd overeenkomstig'dë wetten van het land, waar dezelven gefabriceerd zijn, en ten zij dezelven zijn voorzien van de merken, keurest of andere teekenen, die aldaar gébruikt worden.

2. Alle zoodanige vreemde gouden en zilveren werken , welk , zonder van f enige merken, keuren of andere teekenen te zijn voordien, mogten worden ingevoerd , of welke niet zijn vervaardigd overeenkomstig de wetten van het land r waar dezelven gefabriceerd zijn, zullen verbroken en al/.oo terug gegeven worden.

Desniettemin zal gedtireude twee maanden , te rekenen van de dagteekening van dit besluit, aan den inyoerer ■yvorden vrijgelaten, om zoodanige van zijne ingevoerde goederen, welke , als niet voldoende aan de vereischten in art. ï hier voren vermeld, niet ter stempeling zouden kunnen worden toegelaten, wederom te mogen uitvoeren , mits van dezen uitvoer behoorlijk doende blijken , door vervulling van al de formaliteiten daartoe bij de vigerende wetten en reglementen voorgeschreven.

5. Ingeval van twijfel oiïHrent de echtheid der merken,