is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tier dat daarvan purge door of namens de gedaagden zal mo-en verzocht of door den Directeur geaccordeerd worden° behoudens hun regres tegen hunnen advokaat of prokureur, zoo als zij te rade zullen worden; terwijl de eischer voor het profijt van dien zal worden geadmitteerd en gehouden zijn, om-binnen veertien dagen daarna te dienen van intenditli, met de verificatien daartoe dienende, onder inventaris, waarop als dan tij het Hoog Geregtshpf voor de financiën en zeezaken zal worden regt gedaan naar behooren.

li. Doch wanneer de gedaagden ten gestelden dage antwoorden, zal de Directeur aan den eischer (zulks begeerende)' verkenen een termijn van veertien dagen om te repliceren, ten ware bij het antwoord, zonder allegatie van eenige middelen , was genomen eene simpele contrarie conclusie, in welk geval de eischer gehouden zal zijn daartegen aanstonds te repliceren en de gedaagde te dupliceren, en aldus de zaken, ten zelfden dage, te voldingen. ;' f

12. Indien bij antwoord en vervolgens, ook bij repliek eenige middelen zijn gebruikt, zal de Directeur aan d<* gedaagden (zulks begeerende) wederom toestaan een termijn van veertien dagen om te dupliceren , doch wanneer door den eischer simpel wordt gepersisteerd voor repliek, zullen de gedaagden gehouden zijn mede aanstonds te dupliceren en alzoo de zaak tc voldingen.

lï. Wanneer iemand van de partijen litiganten in

X 4 §e"