is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de advocaat of prokureur door een onvoorzien toeval of eenige andêre redenen konde doen hlijken van zijn wettig belet, in welke gevallen de pleidooi zal worden uitgesteld lot zoodanigen dag, als men zal oordeelen in billijkheid noodig te wezen.

2#. Alle termijnen bij dit reglement bepaald, zullen Wezen peremptoir, en zal daarvan noch door de regters noch de respective wederzij dsche praktizijns, hetzij met of zonder consent van hunne principalen, eenige prolongatie mogen worden geaccordeerd , uitgezonderd in de gereguleerde vakantien , in welke desniettemin , een der partijen, om zeer dringende redenen, extraordinaire reglsdagen zal mogen verzoeken.

25. Indien er zaken mogten voorkomen , waarin het om gewigtige redenen volstrekt onmogelijk is, binnen den hier voren gemelden tijd te procederen, zal de geïnteresseerde partij zich bij rekeste mogen adresseren aan het H og Geregtshof voor de financien en zeezaken, ten einde eenig uitstel van tijd, en in zoo verre dipensatie van eenig artikel van dit reglement teobtineren; wordende voorschreven Hoog Geregtshof bij dezen geautoriseerd, om op zoodanige verzoeken, naar gelegenheid van zaken, te disponeren, en, in geval van favorabele dispositie, den tijd van uitstel zelve te bepalen.

26. De respective praktizijns, die aan elkander, het zij met of zonder consent van de principale partijen, eenige prolongatie vau de hier voren gefixeerde termij -

• ' -/• nen

l ' '