is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' daar met renuntiatie van zijne plenaire defensie , verzoeken om in submissie omvangen te worden, met volkomene onderwerping aan het geen waartoe hij in submissie zal worden gecondemneerd.

Op dit verzoek zal de Advokaat-Fïskaal der konvoijen en lieenten inde directie Arnhem fchriftelijk moeten berïgten, en voor ziütt vurre er favorabele omstandigheden pleiten voor het gedane verzoek, en de regter mogt begrijpen dat er geen animus fraudandi bewezen is, zal dezelve de submissie zoodanig reguleren 5 als hij naar bevind van zaken zal vermeenen te behooren.

50. Yan de geüotsne transaktien ten overstaan van den Directeur der konvoijen en lieenten, zullen verbalen door een der beëeeügde kommisen ter secretarij worden geformeerd, en door beidé da partijen , mitsgaders den Directeur en deu kommies onderteekend.

51. Ten aanzien van deze transaktien en condemratien in submissie, die beide in alles met een regterlijk gewijsde gelijk staan, zal moeten worden geobserveerd, dat liet gefraudeerde 'sRijks regt vooraf ten vollen zal moeten worden voldaan.

02. De artikels Go tot 82 van het reglement op dc manier van procederen bij de invordering der middelen te lande, in kriminele zakea, gevoegd achter de generale ordonnantie van den ï^den Januari ïocö, bij Ons Hoog Geregtshof voor de financiën en zeezaken, en bij de daaronder in de noordelijke provinciën ressorterende

di-