is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regtbanken, alsmede de deurwaarders, zullen den eed , bij art. 1 vermeld, afleggen, respectivelijk in handen van den eersten president of president van het hof of van de regtbank tot welke zij behooren , en zulks op requisitoir van het openbaar ministerie en in eene algeineene vergadering van het hof of van de regtbank daartoe belegd.

De processen-verbaal, daarvan optemaken, zullen door het openbaar ministerie aan Onze prokureursgencraa) en door deze aan Onzen Minister van Justitie gezonden worden.

6. De advokaten en prokureurs zullen insgelijks- den eed afleggen in eene algemeene vergadering der boven of regtbanken waartoe zij behooren, op requisitoir van liet openbaar ministerie en in handen van den president der vergadering.

y. De vrederegters , eindelijk , hunne plaatsvervangers en de griffiers der Vïedegeregten 7 zullen den eed , door hen gezamenlijk on der teek end , schriftelijk inzenden aan den prokurenr of officier bij de regtbank, waaronder zij behooren, die denzelven, door middel van den prokureur - generaal van 'iet ressort, aan Onzen Minister van Justitie zal doen toekomen.

8. De deurwaarders bij de vredegeregten zullen kunnen volstaan met den door hen onderteekenden eed aan hunnen vrederegter inteleveren, die denzelven op zal zenden aan Onzen officier of prokureur bij de regtbank

van zijn ressoxt, „

9. Onze