is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

- -i l m lal;'; 1.3 :■ : ' ,

(N°. 20.*) BESL UIT van 4 Meii8i7, waarbij het verbocl van uitvoer, voorkomende in de wet van den 10den x Januari deszelfden jaars, tot het

brood uitgestrekt wordt.

Wtj WILLEM, eu de gratie GODS, Koning öer Nederlanden, Prins van Oranïiï-Nassau» ^root-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz.

Op de voordr,gt van den Directeur-Generaal der konVoijea ea iicenten;,

Gelet op artikel 2 der wet van den loden Januari;

Den Raad van State gehoord (advies van den oden dezer n<\ ï.)

Hebben besloten en besluiten;

Art. i. Onder bet verbod van uitvoer van tarwe; *°gge, garst, haver of «enigerhande meel, bij artikel 1 er wet van den loden Januari laatstleden voorkomen-

«, wordt mede begrepen brood, beschuit , en al het ^en verder van meel wordt gebakken.

2. De