is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. x. Het Loiith met het Spijk, 's Graven waard, de Bijlcindsche Waard en de Kijfwaard zullen, ten opzigte van de justitiële administratie , behooren Onder het kanton Zevenaar , arrondissement Arnhem.

De gemeenten of buurfchappen -Loet/i en Kehcrdom, met hetgeen/ daartoe Behoort, zullen een gedeelte uitmaken van het kanton; Wijchen, arrondissement IS ijme gen.

Het. gehucht 1.1ulAuizen zal beliooren tot het kanton fierïimél, arrondissement Tiel.

2. De bepalingen , vastgesteld bij Ons besluit van den ïyden Juni 1816 , rakende de landen bij het TFeener traktaat van dén 5isten Mei i8i5, door Pruissen afgestaan, eh niet dit Rijk vereenigd, voor' zoo veel betreft het opüouden der werkzaamheden varf de toenmaals in die laaden bestaande regterlijke autoriteiten en beamb ten, de bedeeling van het regt in dezelve, het overnemen cl er .geregtelijke dokumenten , het overbrengen , afdoen en beoordeelen van qiviele, kriminele of koi'rectipnele zaken of gedingen, en.de; afgifte der registers, boeken, aanteekeningen, enz. van geboorten , huwelijken en sterfgevallen , mitsgaders die , welke het werk van den burgerlijken stand betreffen , zullen mede op de bij het ïste artikel van dit besluit vermelde plaatsen en distrikten toepasselijk zijn, en zulks met betrekking tot bet bepaalde bij art. 4 en 5 van het voorsz. besluit van den ï/den Juni 1816, te rekenen van dep ïsten Maart des loopenden jaars ,

°P