is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het rapport Tan Onzen Minister van Financiën;

Den Raad van State gehoord;

Hebben besloten en besluiten :

Art. x. De stempel, bij Ons besluit van den i4den September 18li, n°. 25g, voor de zuidelijke provinciën , tot bet merken van de kleine van buiten 'slands inko. mende gouden en zilveren werken bepaald, wordt ingetrokken en afgeschaft.

2. Binnen den tijd van zes weken , in te gaan met den dag, welke door Onzen Minister van Financien daartoe zal worden bepaald, zullen alle gouden en zilveren werken, welke zich binnen het Rijk bevinden, en voorzien zijn van echte afdrukselen van den bij het voorgaand artikel buiten koers gestelden stempel, kunnen worden herkeurd.

3. De gemelde herkeuring zal plaats hebben buiten eenige kosten voor de belanghebbenden hoe ook genaamd.

4. De gestelde termijn van zes weken verstreken zijnde, zullen alle werken , welke met den afgeschafte» stempel zijn gemerkt, zonder deel gehad te hebben aan tle herk«uring, als geheel ongekeurd moeten beschouwd worden, en mitsdien onderworpen zijn aan al de bepalingen der vigerende wetten, aan welke de ongekeurde weiken zijn gesubjecteerd.

5. Tot