is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De bewaring der hypotheken te Echternctch gevestigd , zal ter zelfder tijde tot die van Diekirch worden overgebragt.

5. Alle zaken, hangende voor du regtbank van eersten aanleg van Echternach, zullen door de meest gereed zijnde partij kunnen worden overgebragt ter roile van de regtbank van eersten aanleg van Diekirch, en zuiks door ee> e enkele dagvaarding, welke door een averitr van avoué tot avoué zal woiden vernieuwd , cm zuilen de gemelde zaken vervolgens achtervolgens do laatste arrememen worden voortgezet.

4. Alle correctionele zaken voor eerstgemelde regtbank 'op het oogcbblik harer fuppresfie aanbangig, zullen insgelijks op het requilitoir van Onzen officier bij de regtbank van Diekirch, of ten verzoeke van de civ e!e paruj, naar laatstgenoemde regtbank worden overgebragt; zullende voorts de infruCtie van krimine'.e vervolgingen, bij die van Echternach aanhangig, door den II egt er van Ini-ructie bij de regtbank van Diekirch worden voortgezet.

5. De avoués en deurwaarders, fungerende bij de regtbank van eexlien aanleg te Echternach, zullen hunne bedieningen bij die van Diekirch kunnen uitoeienen.

6. Onze Minister van Justitie, mitsgaders Onze Staatsraad Directeur-Generaal van de indirecte belas-

tin-