is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij een meer Lijzonder en onmiddellijk Belang hebl»en, in billijkheid verpligt kunnen worden om de publieke schatkist in die uitgaven te gemoet te komen, zoo als, tot op dit oogenblik, overeenkomstig de wet van 11 Juli iSi4, (Staatsblad n°. 80) in de noordelijke provinciën plaats heeft;

En willende dat het bestuur en toezigt over gemelde vaart en handel in al de Nederlandsche havens op een' eenparigen voet uitgeoefend worden;

ZOO IS HET, dat Wij, d«n Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, zoo a!s Wij goedvinden en- verstaan bij deze c

Art. 1. Te rekenen Vaii den isten Januari 181b', zullen, boven en behalve de gewone inkomende en uitgaande regten en lastgelden ingevorderd worden :

a. Éten lastgeld van twee 'guldens per last van elk schip, dat uit de Nederlandsche havens naar de Middellcindsche Zee en de Straat van Gibraltar, vertrekt, of van daar komende, in eens Nederlandsche haven binnen valt.

b. Een lastgeld van zestig centen per last van ieder schip, van hier naar Kadix, Sevilien of St. Lucar stevenende , of uit die havens herwaarts komende.

De