is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(Ne. 37.)

TV ET van den 7 7 sten December 1817, tot het heffen eener belasting\ onder den naam van r e g x vam

Successie,

Wu WILLEM, btj de crattf. GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. enz.

Allen die deze zuilen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij.in overweging hebben genomen, dat achtei-volgi-ns art 25 der wet van den 11 den Februari en art. 12 der wet van den 28fien December deszelfden jaars, over het geheele Rijk, een algemeen regt van Successie moet worden ingevoerd ;

ZOO is HET, dat Wij, den Rasid van State gehoord, en'met gemeen overleg van de Staten-Oeneraal , hebben goe'gevonden en verslaan, zoo als Wij goedvinden en verstaan bij deze :

A

TITEL