is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen is, *x officia eenen deskundigen voor partij aapstellen, binnen acht dagen na de aanvrage Van 's Rijks "ambtenaar.

I11 ge,val de deskundigen in gevoelen veiTcliillen, zal hun door den vrederegter van de plaats waarin het goed is gelegen , eea derde worden toegevoegd.

Bijaldien twee deskundigen het eens zijn, zal hunne waardering, en zoo zij alledrie verschillen, die, welke het naast hij de minste komt, gehouden worden den prijs te' vertegenwoordigen , op welken het goed naaide wet moet worden geschat.'

De kosten op de waardering gevallen, komen ten laste van de aangevers, wanneer'de waardering tóp* , de berekening van het re£t bij dése wet aangenomen, een achtste -of'meer de aangegeven waarde overtreft, en anders ten laste van den btaat.

De aangevers zuilen de waarde van al de roerende en onroerende goederen onder de letters ct>, 6, j en in avt. xi vermeld, en binnen dit Rijk gelegen, ol' van een gedeelte der zei ven, door deskundigen kunnen laten bepalen, alvorens daarvan aangilte te doen. Te dien einde Eui:en zij de vordering van waardering doen bij eiplóit dooi? eenen deurnaarder , aan "s Rijks ambtenaar te betaekeneii, bij wien de aangifte moet gefchïeden, met opgave van hunnen deskundigen en fommatie om cr eenen binnen de acht dagen te benoemen , alles voor het overige overeenkomstig den inhoud van dit artikel, waarvan al de bepalingen wijders zijn toepasfeiijk, met uitzondering echter, dat el de kosten zullen zijn voor rekening der aangevers. Do waards

B 3 ' doos: