is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dat gën'e wat enkel in vruchtgebruik wordt -geërfd of verkregen, zal liet regt van successie slechts de helft bedragen van liet liier voren bepaalde#

Er zal voor regt van overgang worden geheven één percent voor den eigendom, en een half percent voor liet vruchtgebruik gecrfd wordende in.de regte lijn, x ' Vijf percent voor dea eigendom entwee en een half per cent voor het vruchtgebruik in de collaterale lijn geërfd Wordende, of tusfehen niet verwante perfonén,

i3.. Het regt van successie zal worden gehövén van Let bedrag der . waarde;, welke door ieder, na aftrek Van het Bandeel dat hg in de schulden , hij art. 12 vermeld*, moet dragen, wordt geërfd of verkregen/

Het regt Van overgang wordt geheven van de waarde van het goed, bepaald bij art..11, zonder Aftrek van eenige lasten, \ ...

] 0. Voor pensioenen of periodieke uit&eerhigeïi, zal liet. regt van successie worden geheven, van het bedrag, hetwelk z'-j in kapitaal opleveren over den tijd, gedurende wslksa "ij een erfgenaam, legataris of .donataris rijn opgelegd:, zuL'ende echter deze berekening geea geval, hst .twintigvoudige ïvan het jaarlijksch bedrag kunnen te boven gaan. Voor pensioenen ofuit';eeriag::i gedurende het leven, zal gevolgd worden , <üe;:sr',j3 levensberekening welke in art. 11, lilt. c. , Van deze wet voorkomt ; en wanneer de tijd der pen3 oenen of uitkeeringen bepaald is, Zal het bedrag fnet 20 tot kapitaal gebragt worden.

B 3 Ia

«