is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 5. WET , tot regeling der Staats-uitgaven

gedurende den jare 1818 9 Febr. 1818.

K°. 6. WET , tot regeling eener suppletoire begrooting van de Staats - uitgaven van 1817

N°. 7. WET , tot regeling der middelen, om te voorzien in 's Rijks financiëlen toestand .

N°. 8. BESLUIT, houdende verlenging van den termijn, bij besluit van tien 3o".

Juni 1817 (Staatsblad n°. 26) vergund , en verdere uitstrekking van deszelfs bepalingen

N*. 9. BESLUIT, houdende intrekking der verordeningen, bij welke in sommige plaatsen schippers , van elders aankomende , boven de aldaar t'huis behoorende , bezwaard of belemmerd worden Maart

N°. 10. WET, tot gedeeltelijke verandering van die over de in- en uitgaande regten en van het daartoe behoorende tarief. 6

N°. 11. WET, houdende afschaffing van de buitengewone regtsmagt en wijze van regtspleging, ingevoerd bij de wet

van 10 enhetbesluit van ao April i8ij.

12> WET , omtrent de strafTen tegen de overtreders van algemeene verordeningen uit te spreken of bij provinciale of plaatselijke reglementen vasttestellffn.

N*. '■>• WET , tot aanmoediging van de IJs-

landsche Kalieljaauw-Visscherij. . . —

N°. 14• BESLUIT, houdende intrekking der

regtbank van Koophandel te Korlrijk. —