is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huis, genaamd Aaboer, gelegen benoorden de stede Almelo; cn vervolgens van dit huis, wijder* zoodanig, als almede reeds is aangewezen hij het voormelde 2de artikel van Ons hesiuit van den gden November 1816.

e. Van omtrent de stad Nijmegen tot hij het dorp Mooi:, aan de rivier de Maas, in de provincie Gelderland.

Van het zoogenaamde huis van de kinderen de Ridder , Lij de stad Nijmegen , in eene regteiijn, tot aan den grooten weg van Nijmegen naar AI ook, aan het noordeinde van het gehucht St. ylnne • voorts langs dezen grooten weg tot aan den Uandijk (blijvende het voornoemde gehucht St. ylnne alsmede dien grooten weg in het vrije territoir) ; vervolgens langs gezegden Bandijk (die tot aan het veer van Katwijk , desgelijks in liet vrijs territoir blijft) tot aan het huis van Gerardus van Rijswijk, bij het dorp Mook ; en van dit huis verder zoodanig als bereids, hij dat zelfde 2de artikel van Ons besluit van den gden November 1816 is aangewezen.

2. Met dien zelfden dag en vervolgens zal, met verandering in zoo verre van art. 1 van Ons besluit van den liden November 1816 (staatsblad no. 62.)

a. ilet kantoor van ia- en uit klaring aan de zeezijde te Terschelling, in plaats van onder de directie Van Harlingen, behooren onder die van Amsterdam,

hen kantoor van ontvang en aan de zeezijde cn A 4: aan