is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weike, ten Jaste vaneemge binnen Ubs Jvonmgrglc gciegeno goediren, zijn geboekt op de registers van uïthcemsche hypotheek - bewaarders van de hoofdplaatsen der arrondissem nten, waaronder de kantons en districten, alwaar de bezwaarde goederen zijn gekgsn, hebben geressorteerd, tijde dezeivo inschrijvingen gdnomen zijn, en vóór dat gemelde kantons en gemeenten afgescheiden zijn geworden van de voormelde hoofdplaatsen, oin bet even of deze hoofdplaatsen thans een gedeelte van bet Fraasch gebied ui tniaken, ofwel totdat van Pruisfen behooren.

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie 5

). '

Den Raad van State gehoord 3

Hebben besloten en besluiten;

Alle de een en die eenigc hypothecaire inschrijvingen moeten hebben op registers van uitheemsche hypotheek bewaarders, op goederen gelegen binnen het Koningrijk, in distrikten of kantons, krachtens het traktaat vau Parijs, van den 20sten Kovember i8i5, door Frankrijk, of naderhand door Pruissen aan Ons afgestaan , en die , op groüd van Ons besluit van -3o Jcmi 1817 gemelde hunne hypothecaire inschrijvingen niet hebben doen , overschrijven in Nederlandsche registers, op dis bureaux waaronder gedachtegoederen, thans ressorteren, zullen dezelve overschrijving als nog kunnen doen, binnen den termijn van drie maanden, te rekenen van de dagrekening van het t genwoordig besluit.

Zi\