is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij die in vreemde registers, hypothecaire insehrijvkgen mogten hebben, op goederen binnen Ons Koningrijk gelegen , in andere distiikten en kantons als welke hiervoren vermeld zijn, cn in Ons besluit van 5o Juni 1817, niet uitdrukkelijk begrepen, zullen insgelijks birnicn den termijn van drie maandenT ingaande op heden, gezégde inschrijvingen a's nog in de Nederlandsche registers kunnen laten overschrijven, op zoodanige bareaux als waaronder gemelde goederen thans behooren ; alles op den voet en wijze en met dezelfde gevolgen , als brctder bij Ons voormelde besluit omschreven zijn.

Wordende de,overschrijvingen ouder de laatste soort begrepen, en welke op de Nederlandsche registers reeds zouden mogen gebragt zijn , bij het tegenwoordig besluit bekrachtigd.

Onze Minister van Justitie en Onze Staatsraad Directeur- Geueraal der Indiicete Belastingen, zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, het welk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven in 's Gravenhage, den nden Februari des jasrs J.81Ü, het vijfde Onzer regering.

(,Geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (■Geleelend) A, R, Falck.