is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

v a n

HE T K O NINGRIJ K DE11 NEDE RLAN DE

QN 0. 9}• BE SLUIT van den 1 ften Maart 1818» houdende intrekking der verordeningen, bij welke in sommige plaatsen schippers van elders aankomende , boven de al~ daar t"huis behoorende, bezwaard of belemmerd worden.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje- Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Alzoo Wij in ervaring gekomen zijn dat binnen eenige gemeenten van Ons Rijk, bi] plaatselijke keuren, reglementen, verordeningen, als anderzins , aan schippers, eigenaars of bewindvoerders van scla peii, schuiten of vaartuigen, aldaar niet t'huis behoorende of wonende, verboden is of belemmering wórdt toègcbragt, om binnen zoodanige gemeente, in de, alzoo door bun gevoerd wordende schepen, schuiten of vaartuigen, eenige goederen, koopmanschappen of waren in te brengen o» ter vervoer naar elders in te laden , of dat bun zu..s.s veroorloofd wordende, zij daarvoor bepaaidwgk aan