is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaling eener plaatselijke retributie of belasting onderworpen worden ;

Overwegende dat zoodanige plaatselijke inrigiingen allezins stnj! g zijn met het aangenomen stelsel van 's Rijks belastingen , en bepaaldelijk met de wet op het patent van 11 Februari ïo'iö {staatsblad n°. i.4), in verband met die van i5 September dezelfden jaars^ 'betrekkelijk het biunenlandsch lastg-ld C staatsbladn°. 45), en het 206de artikel der wet van 5 October daaraanvolgende, over de regtën van in- en uitvoer (staatsblad, n". 55), als uit Krwchte waarvan ieder eigenaar, schipper of bewindvoerder van schepen, schuiten of vaartuigen , ziin beroep binnen den gehee'en omtrek des Biiks kan aanvangen en uitoefenen zonder daartoe eenig and.r verlof, consent, akte of' wbt het ook and. rs morte 3i|ij, waarvan de vordering niet bij de wrtt»u vau den lande wordt vrijgelaten of geëischt, te behoeven;

Gezien het advies van Oma» Minister van JJiuntiqlandsche Zaken ;

Den Raad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Alle plaatselijke keuren, reglementen, verordeningen of andere bepalingen, hoe ook gennamd, waarbij aan eigenaars, schippers, bewindvoerders van of over schepen, schuiten of vaartuigen, binnen zoodanige plaats, of gemeente niet t'huis behoorende, Pi gevestigd zijnde, cenige belemmering of beperking

Wordl