is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DEK. NEDERLANDEN,

C ^ " I 2 • y /F.E 2' cZe/z 6 den Maart 1818, owi«» trent de straffen, tegen de overtreders van algemeene verordeningen uit tc spreken of bij provinciale of plaatselijke reglementen vasttestellen.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Köxins Der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot -Hertog van Luxemburg, snz. , enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen s salutS doen te weten:

AIüoo Wij in overweging hebben genomen de noodzakelijkheid om aan de regtbanken bepaalde voorschriften te geven omtrent het ftraffen der overtredingen van algemeene maatregelen van inwendig bestuur,'voor zoo ver daar tegen geene andere wettelijke strafbepalingen aanwezig zijn ; mitsgaders dat bepalingen behooren gemaakt te worden nopens de straffen , welke in de reglementen en ordonnantiën door de Staten Provinciaal, achtervolgéas en op den voet van het i46ste artikel der grondwet te maken, kunnen gesteld worden, en dat, einde-