is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiden van zeep onbruikbaar gemnakt worden, door bet verzegelen der ketels.

De verzegeling zal moeten bewerkstelligd worden door wee ambemren der Indirecte Belastingen, op den voet nader door de Administratie voor te schrijven.

De belanghebbende zal ut^enüodigd worden , om daarbij tegenwoordig te zijn* van de verzegeling zal ecu proces - verbaal opgemaakt worden , waarin liet pand , de versegclde werktuigen of gereedschappen, bet geta! zegels cn den tijd dtr verzegeling behoorlijk omschreven zijn ; hetzelve zal den tegenwoordig zijnde belanghebbenden ter t-jekjning worden aangeboden, en anders gewag maken van deze afweztndheid ? of ook , eventueel, van zijne weigering, op het propes - verbaal djor z jne handteekening te bekrachtigen.

Een dubb.d van ditdokument zal den belanghebbenden tegen recu , worden uitgeieikt, en , ingeval van weigering om hetzelve aan te neaica , bij het plaatselijk bestuur gedeponeerd worden.

Gelijke verzegeling zal mede worden toegepast op zoodanige zeepziederijen of zeepmakerije;), waarin het blijken zal, dat doorgaans niet m :er dan emmaal in de maand zeep gezoden of gemaakt wordt, welke verzegeling echter kosteloos zal moeten bewerkstellig 1 wordt 11 en deswege geen proces-verbaal' worden op ;-uiaakt, tenzij ia cas van ongeval of bekeuring.