is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haren zal aanwijzen om op de -voltooi]mg der fabrikagie het rioodij; to?zigt te houden, en gedurende den nacht zijne plaats bekleedende, des noo'is liet consent tot verlengi g van den tijd voor de zieding uittereiken.

Bijaldien de fabrikagie zonder verlenging afloopt, zal door den zeepzieder of zeepmaker, aan ieder der daarop toez'gt gehouden hebbende ambtenaren de somme van twee guldens, voor de nachtelijke vacatiën moeten worden uitgerekt.

Nopens den lijd der zieding van de harde zeep, en dezer herhaalde bewerking , of te vuurbrenging , zal door de Administratie zondanige modificatie aan de bepalingen van dit en het voorgaande artikel kunnen worden gegeven, als de onderscheidenheid vnn der harde zeepmaJters fabrikagie, in velband met de bedoeling der wet, zal vorderen.

Art. 59 a.

Ver derbaarheid der reglen.

De rekten welke, in overeenstemming met artikel 2 dezer wet, verschuldigd 'ijtl, ten gevolge van artikel 52, en Ixjb voorge.schn.ver, zullen slechts vorderbaar zijn, naar ^ian4' van uerzelver bedrag en de bestemming der zeep, een en a'ider op den voet vso artikel 6o eu volgend», hierna gemeld.