is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per, overnemer of verkrijger der brandewijnen i rurti J arak of likeuren , den vervoer wenscht te doen plaats hebben van het eene entrepot naar het andere , niet ia dezelfde gemeente gelegen, zal hem zulks toegeliaan kunnen worden, wanneer deszclfs elders gevestigde handel. of handels-betrekkingen hiertoe voldoende aanleiding geven.

Even als bij het voorgaande artikel zal zulks voor geene kleinere hoeveelheden gevraagd kunnen worden , dan van drie amen of twee okshoofden, dat is 465,672 liters en daarboven , Amrterdamfehe proef, of daarmede gelijk [taandekwantiteiten, zoo veel den brandewijn aangaat , en van anderhalf aam, of een okshoofd, dat ii 202,836 liters, zoe veel de rum, arak en likturen betreft ; gebottelde dranken naar evenredigheid.

De e:genaar, consignataiis of nieuwe verkrijger der fiei'ke dranken, welke dezelve elders wenscht geëntreposeerd te zien, zal gehouden wezen deswege de gewone fehriftelijke aangfte te doen bij den ontvanger ter plaatse , alwaar het tweede of volgende entrepot gelegen is, en aldaar de vereischte zekerheid te flellen.

De ontvanger deze bekomen hebbende , zal helconfent afgeven, in navolging van het bepaalde bij art. 27, een duplikaat van dien door den directeur der provin» cie, aan zijnen ambtgenoot ter plaatse der aflevering, doen geworden, en een dubbel der aangifte ter hand Itellen aan den opziener van het in zijne gemeente gevestigd en voor de nieuwe nederlage bcltemd entrepót, even als zulks voor den invoer uit zee bij art. 28 is voor-» gefchreven.

A 3 Voor-