is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komsten en wering van misbruiken, zal worden vooi geschreven.

Art. 4o.

Bewerking in het entrepot.

Pe zeehandelaar of brandevrijnkooper ral gereefd wez 11 om ia het entrepot en in de aldaar, onder eigen toezigt verleende kelders en pakhuizen, zijne sterke draiken over te steken, aan te vullen, te bew rken en zoodanig te versnijden of te verlengen, als hem tot gerij! van zijnen handel en debiet zal goeddunken.

Hij zal ter bereiking van dit doeleinde, dergelijks de bevoegdheid hebben, onder toelating en voork nnsvan d n opziener des entrepots, de veri-ischte ingrediënten aan te voeren, doch tevens gehouden wezen van zijne bewerkingen, zoo veel dezelve eene vermeerdering \an dranken t n gevolge zouden hebben, schriftelijke kennis te geven ann den ontvanger, ten einde, op den voet Van art. 2S en 31 dezer wet, deswege gedebiteerd te warden , gelijk voor den ingevoerden brandewijn , en hem de aflevering niet ontzegd zoude kunnen worden, ter zake dezelve zijnen inslag zoude komen te boven gaan.

Bij aidien onder de ter vermenging aangevoerde spec en zich brandewijnen, voorloop of andere ge üsteleerde wateren zonden mogen bevinden, zullen dezelve^ schoon van binnpn S lands aanjebra^t. bij den invoer $n het entrepot als onverimpost buitenlandsch gedisteleeid

be-