is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, gemerkt ca genummerd moeten worden als de be~ slagbakken.

Op de buiten gebruik zijnde , en veranderd , verplaatst of afgestaan wordende gisttobben of gistbakken, zuilen mede toepasselijk zijnde voorzieningen van art. 9 , nopens de verzegeling en wijders van art. 20. De tot gebruik bestemde gisttobben of gistbakken zullen motten zijn begrepen in de aangifte tot de distelatie voorgeschreven bij art. 22.

Met de ruimte van dien zal de aanslag van ragten vermeerderd worden, bepaald bij art. 35.

Verzuim van aangifte, het zij bij aanschaffing, het zij bij distelatie, zal aangemerkt worden ais eene overtreding van de tweede klasse; het verkeerd gebruik zal, met afwijking in zoo verre van § 1 van art. 29 dezer wet, worden g jstraft op den voet van de derde of laatste § van art. i5 hier boven.

Wijders zal als eene overtreding van den tweeden graad worden aangemerkt, het, tijde eener visitatie van 'sRijks ambtenaren, niet op dezer vordering vertoonen van de buiten gebruik zijnde verzegelde, of wel niet op dat pas ten gebruike aangegevene gisttobben of gistbakken. De aanslag wegens de gisttobben of gistbakken zal voor denzelfden tijd moeten doorloopen als voor de beslagbakken,

Nogtans zal het geoorloofd wezen bij snppletoire aangifte de vermeerdering van distelatie met één of meer gisttobben ci gistbakken, ook tu3schentijds, mits zulks even alj met de bcsla^bakksn, daags yóór den aan-

A vasg