is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die der fabrijken van c!e tweede klasse, Welker be slagbakken een gezamenlijken inhoud van tachtig ankers of 5i hectoliters, of daar boven behelzen, zullen desgelijks tegen niet minder dan twee distelatien in de week , moge» toegelaten worden.

Ten aanzien van voorschreven fabrijken, zullen de werkzaamheden worden berekend op den voet hierna bij art. 28 gemeld.

De werkzaamheden der verdere fabrijken van de tweede klasse . dat is wier beslagbakken geen tachtig ankers ©f 5i hectoliters ruimte hebben, zullen geacht wordrriemaal vernieuwd te worden in de twee weken.

De werkzaamheden zullen, ten aanzien van de zoo evengemelde labrijken, worden berekend naar de ruimte der beslagbakken en gisttobben welke zullen zijn aangegeven.

Voor zoo verre echter door eenig ongemak in de branderij, het aanvangen of voortzetten der aangegevene distelatien' onmogelijk mogt worden gemaakt , zullen de regten niet verder gevorderd worden, dan voor die, waarvan bet beslag is bewerkt en gedisteleerd.

Wanneer eenige bak of tobbe, welke ter vulling en bewerking aangegeven was, daarna onbruikbaar mogt worden, zal ook op dit onderdeel der distelatie do voorziening van afschrijving of overschrijving toepasselijk wezen, welke bij de voorgaande § van dit artikel aan de niet aangevangen of voortgezette distelatie wordt toegekend; behoudens echter dat, zoo in het eenc als

aa-