is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4ol\

T ervoer fan het eene gedeelte van het Rijk naar het andere over Les.

Ycor zoo verre de buitenlandsche azijnen , en verdere Tochten, ia art. 1 dezer wet vermeld, van de eene plaats van het iujk naar de andere, over zee, mogten Worden vervoerd, zal zulks worden toegestaan onder dt volgende bepalingen :

i". Dat bij den uitvoer zal moeten worden in acht genomen al hetgene bij uitroer voor negotie mei genot van afschrijving is bepaald, als wanneer dezelve onder korting van een guldetf en tien cents voor iedere ton van 64- stoop, of zeventig cents voor ieder hectoliter, zal worden toegestaan.

2®. Dat de Uitgevoerde fusten zullen moeten zijn voorzien van een vervoerbiljet, houdende opgave van het getal der nummers, de merken en den inhoud der fusten, den naam van den uitvoerder, de plaats van waar dezelve zijn gekomen, dc plaats der bestemming en den. naam van den cons gnataris en met bepaling van den tijd, binnen welken den vervoer zal moeten zijn volbragt.

j'. Dat de vochten ter plaatse der bestemming aan— gekomen-, in hoeveelheid en soort of gehalte zullen moeten worden geverifieerd.

4o. Dart