is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Yan bet verleenen van dit consent, zal moetea. worden melding gemaakt op het consent tot opzeilen, den schipper van het zeeschip ter uiterste wacht mede gegeven.

c. Bij het ligten zullen 's lands bedienden onafgebroken tegenwoordig zijn.

d. Zij zullen het soort, het getal en de merken van alle «vergeladen impost onderworpene goederen, welke in kisten, kelders, tonnen, fusten, manden , pakken en dergelijke emballagie gelift worden, naauwkeurig opteekenen en daarvan melding maken op het consent-biljet tot ligten, doch zonder verdere verificatie der hoeveelheid, het soort of van de gehalte.

tt. 's Lands bedienden zullen met betrekking tot het zout en de steenkolen op het consent melding maken van de overstorting of overwerking met globale opgave der hoeveelheid, doch zonder dat deze opgave eenigzias tot bezwaar ot ontlasting van den zeeschipper verstrekken kunnen.

f. Na volbragte ligting zullen alle de lu'ken van het ligterschip behoorlijk verzegeld worden , en voor zoo verre zulks niet mogt kunnen ploats hebben, zullen twee wakers hetzelve fchip naar de losplaats vergezellen.

g. Het ligterschip zal worden betehoawd alj bijlegger,

A 2 voor