is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der binnen den tijd van zes uren, na de aankomst des vaartuigs, of vvel terstond, voor zoo veel de bestemming va't in d:; termen van art. 10 dezer wet, het consent ter opzeiiing of inklaring der impost ouderwerpene specien ter hand stellen aan den ontvanger der indirecte belastingen aldaar, welke deswege recu zal afgeven.

Geen uitstel of vertraging zal teri dezen mogen worden gevraagd ol toegestaan, hoezeer de aankomst op zon- of feestdagen zoude mogen invallen ; zullende deze laatste Uitzondering aileen kunnen ingeroepen worden voor die aangifte, welke ter bekoming van consent tot lossing in de speciale wetten op de onderscheidene middelen van belasting is voorgeschreven, en, waarvoor den tijd in cas van zon- en feestdagen met ai uren, voor zoo veel des noods, verlengd wordt; zullende in dit geval de aangifte op den volgenden dag, bg het opengaan van het kantoor worden gedaan.

Binnen vier-en-twintig uren, nadat het consent tot opzeiiing ten kantore van den ontvanger op de losplaats zal zijn overgebragt, zal deztlve ontvanger van de aankomst van het zeeschip moeten kennis geven aan den hoogsten ambtenaar ter uiterste wacht, alwaar de generale verklaring is geschied.

Dj ontvanger zal mede dadelijk vernemen naar den tijd, opwe'ken de schipper verlangt de lossing te beginnen , en alles aanwenden wat strekken ksn om den handel te gerijven en het consent tot losingspoedig tekunnen overhandigen.

Bij aldien de schipper, om bijzondere redenen., mogt verkiezen de lossing te verwijlen, zullen op zijn