is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijn, voor iemand die één dienstbode lieeft; deze kwantiteit zal met twee ankers, of 78 liters vermeerderd worden voor iedere inwonende dienstbode boven den eerste.

Ter constatering der hoeveelheden impost onderworpene goederen, onder de partikulieren op het onvrije territoir berustende, zal het onderzoek der ambtenaren of zaakgelastigden van de Administratie der Indirecte Belastingen in de woningen moeten gedoogd worden, mits hetzelve plaats hebbe na den opgan g of vóór den ondergang der zcune, en de gemelde ambtenaren of zaakgelastigde daartoe door den oppersteu ambtenaar der indirecte belastingen in het arrondissement schriftelijk gemagtigd, of een pnbliek persoon door den voorzitter van het bestuur benoemd, seadsisteerd zijn door een lid van het gemeentebestuur.

Wordende voor het; overige aan gemelden oppersten ambtenaar in het arrondissement opgedragen, om te zorgen, dat deze vis; tatien niet noodeloos worden vermenigvuldigd , noch de ingezetenen aan noodelooze overlast of knevelarij bloot gesteld.

Art. i45 a.

Vervolg.

De lading- en losplaatsen zelve, bij het vorig artikel bedoeld, zullen door de Administratie der Ind recte Belastingen, met iu achtneming der belangen van dei- handel, en ra dasrop de plaatselijke magten gehooid te febben, worden aangewezen.

Art. i45 b.